§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Fasterbike spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Modrzewiowa 4C/2, 65-120 Zielona Góra wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000634721, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 9291895672, REGON: 365270082, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu i Sprzedawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu przetwarzania danych, zasada minimalizacji danych, zasada prawidłowości danych, ograniczenia przechowania danych, integralności i poufności danych oraz rozliczalności.
 4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego.
§ 2. Cel i zakres zbierania danych, podstawy prawne
 1. Usługobiorca zakładając Konto w Sklepie, podaje swoje podstawowe dane, takie jak adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz hasło.
 2. Dane przypisane do Konta Usługobiorca może w każdej chwili zmodyfikować z wykorzystaniem opcji dostępnych po zalogowaniu się do Konta.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w Koncie jest wykonanie umowy o prowadzenie Konta w Sklepie, która zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na podstawie regulaminu Sklepu.
 4. Dane osobowe zawarte w Koncie są przetwarzane do czasu usunięcia Konta przez Usługobiorcę. W każdej chwili Usługobiorca może podjąć decyzję o usunięciu Konta. Należy jednak pamiętać, że usunięcie Konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych za pośrednictwem Sklepu Zamówień.
 5. Kupujący składając Zamówienie w Sklepie, musi podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i adres do dostawy Zamówienia. Jeżeli Usługobiorca podał wcześniej takie dane w swoim Koncie, to dane te zostaną automatycznie podstawione do formularza zamówienia, przy czym Usługobiorca zawsze ma możliwość ich modyfikacji.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w Zamówieniu jest wykonanie umowy sprzedaży, która zwierana jest pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na podstawie regulaminu Sklepu.
 7. Dane osobowe podane w formularzu Zamówienia zostaną zapisane w bazie Sklepu i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży. Każde Zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły Zamówienia takie jak data złożenia Zamówienia, Produkt i wartość Zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.
 8. Jeżeli w związku ze złożonym Zamówieniem, Usługodawca wystawia fakturę, to w tym celu przetwarzane są dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury.
 9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym dane Usługobiorcy w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.
 10. Jeżeli Usługobiorca odstępuje od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu lub składa reklamację dotyczącą kupionych Produktów, to przekazuje dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy lub w formularzu reklamacyjnym, a Usługodawca przetwarza je w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.
 11. Podstawą prawną przetwarzania danych Usługobiorcy jest wypełnienie przez Usługodawcę prawnych obowiązków związanych z procedurą odstąpienia od umowy lub procedurą reklamacyjną.
 12. Formularze odstąpienia od umowy oraz formularze reklamacyjne są przez Usługodawcę archiwizowane przez okres 5 lat. Fakt odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji odnotowywany jest również w systemie sklepowym.
 13. Za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych ze Sklepem. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są dane osobowe Usługobiorcy w zakresie imienia i adresu poczty elektronicznej.
 14. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w przypadku newslettera jest zgoda Usługobiorcy wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę Usługobiorca może w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.
 15. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że Usługobiorca zrezygnuje z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.
 16. Usługobiorca kontaktując się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego przekazuje swój adres poczty elektronicznej jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości Usługobiorca może zawrzeć również inne dane osobowe.
 17. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.
 18. Dane osobowe przekazywane Usługodawcy w ramach kontaktu e-mailowego  za pomocą formularza kontaktowego przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną wiadomość. Treść korespondencji podlega archiwizacji przez okres ………
 19. Wobec powyższego celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
  1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą i Usługobiorcą polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez Sklep lub zawarciu i wykonaniu umowy sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Kupującego.
  2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
 20. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. LH PL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań, KRS 0000503852, REGON 302693647, NIP 7831711517, Panek Marek Robert – w celu przechowywania danych na serwerze,
  2. …………. – w celu korzystania z systemu mailingowego, służącego do przesyłania newslettera,
  3. strona www.firmino.pl. – Streamsoft sp. z o.o KRS: 0000160381. NIP: 9290100096. Regon: 970033184. Adres: ul. Aleja Wojska Polskiego 11/— 65-077 Zielona Góra Lubuskie – w celu korzystania z systemu do fakturowania,
  4. EMBIKO SP Z O.O., ul. Wojska Polskiego 84/b, 65-001 Zielona Góra, KRS 0000134973, REGON 006111150, NIP 9290112113, Bajda Fryderyk, Bajda Mariusz Adam – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego.
 21. Możliwi odbiorcy danych osobowych:
  1. w przypadku Usługobiorcy, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłka kurierską – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 22. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres do dostawy Zamówienia,
  3. numer telefonu,
  4. adres e-mail,
  5. dane do faktury (firma, adres siedziby, numer NIP).
 23. Administrator może przetwarzać następujące zanominizowane dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
  2. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
§ 3. Prawa osób których dane dotyczą
 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Od dnia 25 maja 2018 r. tj. od dnia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Usługobiorcy przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.
 3. Powyższe uprawnienia Usługobiorca może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 15 – 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), kontaktując się z Administratorem pod adresem sklep@fasterbike.pl. Administratorowi przysługuje prawo do odmowy realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych.
 4. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć Konto w Sklepie, złożyć Zamówienie, zapisać się na newsletter, skontaktować z Administratorem/Sprzedawcą, odstąpić od umowy lub złożyć reklamację.
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
§ 4. Pliki cookies i inne technologie śledzące
 1. Sklep wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Usługobiorcy najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze sklepu.
 2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny.
 3. Cookies pozwalają:
  1. zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu,
  2. pamiętać zalogowanie do Konta przy każdej wizycie w Sklepie,
  3. pamiętać ustawienia podczas i pomiędzy wizytami w Sklepie,
  4. poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze sklepu,
  5. umożliwiać udostępnianie treści w serwisach społecznościowych,
  6. umożliwiać odtwarzanie treści pochodzących z serwisów zewnętrznych,
  7. ulepszać funkcje dostępne w Sklepie,
  8. korzystać z narzędzi marketingowych,
  9. kierować spersonalizowane reklamy.
 4. Podczas pierwszej wizyty w Sklepie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze Sklepu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
 5. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, Administrator wykorzystuje je w celu prawidłowego działania Sklepu, a w szczególności w następujących celach:
  1. prawidłowe działanie Koszyka i procesu Zamówienia,
  2. określenie, czy Kupujący jest zalogowany, czy nie,
  3. pamiętanie zalogowania,
  4. odnotowanie faktu akceptacji regulaminu i wyrażenia zgody marketingowej.
 6. Sklep wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk Sklepu, takich jak liczba osób odwiedzających Sklep, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Sklepu, czas spędzony w Sklepie, odwiedzone podstrony sklepu etc. Sklep korzysta w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację.
 7. Sklep wykorzystuje cookies w celu prowadzenia działań remarketingowych polegających na prezentowaniu reklam zachęcających do powrotu do Sklepu lub skorzystania z jakiś promocji, zniżek etc.
 8. Silnik Sklepu wyposażony jest we wtyczkę pozwalającą na obserwację użytkownika odwiedzającego Sklep oraz zapisywanie historii ostatnio odwiedzanych przedmiotów.
 9. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 10. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 11. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Usługobiorcy.
 12. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
0
Wyślij wiadomość